Fundusze Unijne

Dotacja w wysokości 151.608,67 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu operacyjnego pn. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa: 8 Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku, działanie:8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej , na zadanie pn. Zakup sprzętu medycznego oraz adaptacja sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych przez MGGZZOP w Ścinawie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013