O firmie

„Wszystko co wielkie
jest wielkie przez serce”
– C. K.Norwid

Misją Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Podstawowej w Ścinawie jest zapewnienie wysokiej jakości świadczeń medycznych na wysokim poziomie etycznym.

Naszym celem jest osiągnięcie świadczenia usług w sposób profesjonalny i ukierunkowany na pacjenta.

 • Dążymy do zapewnienia opieki medycznej najwyższej jakości naszych pacjentów
 • Dążymy do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością
 • Zapewniamy naszym pacjentom kompleksową opiekę medyczną
 • Zatrudniamy w naszej firmie personel medyczny o wysokich kwalifikacjach zawodowych
 • Dążymy do podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszego personelu
 • W sposób ciągły monitorujemy poziom satysfakcji naszych pacjentów
 • Staramy się o przyjazną atmosferę na każdym etapie usługi medycznej

Do zadań MGZZOP w Ścinawie należy w szczególności:

 • udzielanie świadczeń medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów
 • promocja zdrowia,
 • prowadzenie działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i obronności w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
 • Objęcie opieką zapobiegawczą populacji wieku rozwojowego, kobiet w zakresie ciąży, porodu i połogu oraz chorych wymagających stałej opieki medycznej.
 • Prowadzenie badań profilaktycznych, z wyjątkiem zastrzeżonych dla służb specjalistycznych.
 • Prowadzenie czynnego poradnictwa, szczególnie w odniesieniu do populacji:
  • chorych z chorobami społecznymi i cywilizacyjnymi,
  • narażonych na szkodliwości lub uciążliwości środowiska pracy,
  • innych chorych i chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga systematycznej opieki
 • Orzekanie o stanie zdrowia, a w tym o czasowej niezdolności do pracy, współdziałanie z instytucjami orzekającymi o stałej niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej.
 • Prowadzenie nadzoru sanitarnego, zapobiegawczego i szerzenie oświaty zdrowotnej, w tym prowadzenie szczepień ochronnych rutynowych i poza kalendarzem szczepień.
 • Organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof i epidemicznego szerzenia się chorób.
  MGZZOP prowadzi działalność w zakresie podstawowej jednostki medycyny pracy, z wyjątkiem zastrzeżonych dla służb specjalistycznych,

Jak zostać pacjentem MGZZOP?
wypełnić deklarację do lekarza pierwszego kontaktu

Pamiętaj czeka Cię fachowa i miła obsługa
ZAPRASZAMY !!!