Ważne informacje dla pacjentów

STANDARD ORGANIZACYJNY OPIEKI ZDROWOTNEJ W PODMIOTACH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
LECZNICZĄ UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PACJENTOM PODEJRZANYM O ZAKAŻENIE
LUB ZAKAŻONYM WIRUSEM SARS-CoV-2

Standard organizacyjny w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem
SARS-CoV-2

 1. Lekarz podejmuje działania mające na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na
  chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w tym udziela pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej.
 2. W ramach realizacji działań, lekarz:

1) dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta:
a) przez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego dzieci do lat 2 lub
b) w formie teleporady, z wyłączeniem dzieci do ukończenia 2. roku życia

2) w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta

 1. a) zleca wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2
 2. b) po uzyskaniu dodatniego wyniku testu kieruje pacjenta do:

– odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych albo

– szpitala

 1. W przypadku pacjenta, który jest w stanie samodzielnie przemieszczać się, lekarz przekazuje pacjentowi informację o punktach pobrań, w których można wykonać badanie (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/ponad-pol-tysiaca-punktow-pobran-wymazow-w-polsce,7835.html) i informację o konieczności nieprzemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego
 2. W sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela pacjentowi, nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, porady  albo teleporady
 3. W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz

*zleca pobranie materiału do wykonania testu przez zespół karetki wymazowej;

* po stwierdzeniu konieczności leczenia szpitalnego zleca transport pacjenta do szpitala

 

Standard organizacyjny w przypadku postępowania z pacjentem zakażonym wirusem SARS-CoV-2

 1. Lekarz kieruje pacjenta do:
 • odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych;
 • leczenia szpitalnego do szpitala,
 1. W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać zleca jego transport odpowiednio do miejsca izolacji albo izolacji w warunkach domowych albo szpitala.
 2. Przed przyjęciem do leczenia szpitalnego w szpitalu pacjent jest poddawany w tym szpitalu ocenie stanu zdrowia w miejscu wydzielonym od miejsca przeznaczonego do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom niezakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Standard organizacyjny w przypadku zlecania badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2, w tym testu molekularnego RT-PCR

 1. Zlecenie badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2, w tym testu molekularnego RT-PCR, wymaga stwierdzenia przez kierującego lekarza, przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy medycznej, wskazań do wykonania takich badań.
 2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, w którym świadczeń zdrowotnych udziela lekarz informuje pacjenta o wyniku testu. Informację przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

 

 

Informacje dla pacjenta zgodnie z Rozporządzeniem Rady  Ministrów z dnia 23 października 2020 r.

 1. Osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że skierowanie na test nastąpiło za pośrednictwem systemu
 2. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.
 3. Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych
 4. Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.

W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

 1. Oświadczenie zawiera:
 • dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych:
 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) numer PESEL, jeżeli go posiada,
 3. c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Pracodawca albo podmiot obowiązany występuje do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

 1. Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.